§1
Folkeuniversitetskomitéen i Fredericia/Middelfart har til formål gennem folkeoplysende undervisnings- og foredragsvirksomhed at udbrede kendskabet til forskningens metoder og resultater samt fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab som beskrevet i Folkeoplysningsloven, kapitel 13.

§2
Komitéen har sit hjemsted i Fredericia og Middelfart kommuner.
Navnet er Lillebælt Folkeuniversitet – Fredericia/Middelfart.

§3
Komitéen i Lillebælt Folkeuniversitet består af 3-6 personer valgt på et offentligt møde der afholdes hvert andet år. Desuden har Fredericia Gymnasium og Middelfart Gymnasium hver en åben plads i komitéen og er ikke på valg. Fredericia Bibliotek og Middelfart Bibliotek har hver en fast plads i komitéen og er ikke på valg.

Stk. 2
Det offentlige møde er åbent for interesserede borgere, foreninger og institutioner i kommunerne. Mødet afholdes i september/oktober måned i ulige år. Mødet indkaldes ved annoncering i dagspressen og på hjemmesiden senest tre uger før mødet skal finde sted.

Stk. 3 
Komitéens medlemmer vælges for 2 år. Genvalg kan finde sted. Det tilstræbes, at der er en ligelig fordeling af medlemmer fra begge sider af Lillebælt.

§4
Komitéen konstituerer sig med en formand, der har det overordnede ansvar for komitéens aktiviteter. Sekretariatsfunktionen varetages af Fredericia Bibliotek.

Stk. 2 
Komitéen fastsætter selv sin forretningsorden, herunder bestemmelser om tegningsret.

§5
Komitéen er overfor den styrelse komitéen er tilknyttet, ansvarlig for lokale aktiviteter og program samt årligt budget og regnskab på en sådan måde, at Folkeuniversitet Syddanmark eller Folkeuniversitetets Komitestyrelse kan opfylde kravene i Bekendtgørelse om Folkeuniversitetet, kap. 3, §5.

Stk. 2
Regnskabsåret følger kalenderåret, og komitéen godkender og indsender hvert år regnskab til den styrelse komitéen er tilknyttet.

§6
Komitéen træffer i ulige år, for en 2-årig periode, beslutning om tilknytning til enten Folkeuniversitet Syddanmark eller Folkeuniversitetets Komitestyrelse.

§7
Komitéen i Fredericia/Middelfart sikrer en fair og transparent databehandling og beder alene om, at deltagerne stiller kontaktoplysninger til rådighed med henblik på at kunne administrere tilmelding/billetkøb og arrangementets gennemførelse.

§8
Disse vedtægter træder i kraft den 1. marts 2024.

Stk. 2
Vedtægterne kan ændres ved almindeligt stemmeflertal i Lillebælt Folkeuniversitets komité, men skal godkendes af den styrelse komitéen er tilknyttet – Folkeuniversitet Syddanmark eller Folkeuniversitetets Komitestyrelse.
________________________________

Folkeoplysningsloven : https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1115 
Bekendtgørelse om Folkeuniversitetet : https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/922