Styrelsen afholder 2 møder årligt. Dagsorden udsendes 1 uge før mødet.

Faste punkter på dagsordenen:
Godkendelse af referat fra sidste møde
Kommende aktiviteter. Herunder billetpris og eventuelle rabatter.
Status herunder økonomi/regnskab
Senere indkomne sager
Dato for næste møde
Evt.

Iflg. vedtægterne afholder Lillebælt Folkeuniversitet offentligt møde i september/oktober i ulige år. Dato for mødet fastsættes på forårsmødet i ulige år.

Dagsorden for det offentlige møde:
Valg af ordstyrer
Godkendelse af dagsorden
Formandens beretning
Forslag til vedtægtsændringer
Valg til komitéen
Fremtidige aktiviteter
Evt.

På første møde efter det offentlige møde foretages valg af formand, og vedtægterne godkendes. Desuden tages forretningsordenen op revision.

Lillebælt Folkeuniversitet er tilknyttet den Syddanske Region. Evt. ændring af tilhørsforhold behandles på forårsmødet i ulige år.

Sekretæren har tegningsretten.

Fredericia Bibliotek varetager sekretariatsfunktionen, i tilfælde af forfald hos nuværende sekretær finder biblioteket en anden person.
Sekretariatet varetager sammen med Middelfart Bibliotek funktionerne omkring program, hjemmeside og udarbejdelse af pressemeddelelser. Desuden udarbejder sekretariatet to gange årligt en økonomioversigt.
Herudover varetager sekretariatet de praktiske foranstaltninger omkring det offentlige møde: reservering af lokaler, annoncering m.m.

Den gældende komitéafgift (dvs. vores udgift til foredragsholder) følger den af Folkeuniversitetsnævnet fastsatte afgift
http://www.fuodense.dk/default.aspx?pagetype=6&custID=49
Lillebælt Folkeuniversitet hviler økonomisk i sig selv. Foredrag med for få solgte billetter aflyses. Evt. overskud går til Lillebælt Folkeuniversitet.