Folkeuniversitetets foredrag

———————————————————————————————————

Temadag om  Martin A. Hansen og Skolen

Lørdag den 16. maj 2020 kl. 10.00-16.30 i Middelfart Sognegård
Algade 7, 5500 Middelfart

TEMADAGEN ER DESVÆRRE AFLYST!

For yderligere information kontakt Kaj Axel Jensen 64441760/61859415
Mail: kajaxeljensen@gmail.com

Program for temadagen
10.00     Ankomst, kaffe, velkomst ved Kaj Axel Jensen
10.30     Ole Juul (formand for Landsforeningen Martin A. Hansen. Pastor emeritus, forfatter og foredragsholder):

”Degnen på Sandø”.
Romanen ”Løgneren” af Martin A. Hansen er til dags dato Gyldendals bedst sælgende skønlitterære roman, som også er oversat til adskillige sprog. Johannes Vig, skolelæreren på Sandø, er derfor en af de mest beskrevne og debatterede litterære figurer i nyere tid. Mærkeligt nok er det ganske få litterater, der har beskæftiget sig med læreren.

Det er tvivleren, elskeren, naturmennesket Johannes, der omtales i artikler og bøger om ”Løgneren”, sjældent degnen Johannes Vig.

I foredraget vil der blive inddraget udsagn, redegørelser og analyser fra artikler og essays, som Martin A. Hansen har bidraget med i datidens skoledebat, hvorved det sandsynliggøres, hvor store overlap der er mellem skolelæreren fra Brønshøj og degnen på Sandø. Det viser sig især i den forundringspædagogik, som Johannes Vig praktiserer, fortællingens dannelsesmæssige rolle samt omsorgen for den enkelte elev og synet på barnet som et selvstændigt individ.

12.00    Frokost
13.00   Jørgen Jørgensen (cand.theol. fhv. lektor ved læreruddannelsen, udgiver af bl.a. ”Dagbøger 1931-55”, redaktør af ”Martin A. Hansen og Besættelsen”).

”Martin A. Hansen om skole, udvikling og dannelse”
I foredraget præsenteres hovedlinjer i Martin A. Hansens opfattelse af forholdet mellem undervisning og opdragelse i lyset af spørgsmålet om dannelse. Hansen formulerer sin opfattelse i diskussion med både det  traditionelle dannelsessyn og det udviklingssyn, som kommer til udtryk indenfor nyere reformpædagogiske tiltag.

Sidstnævnte ser Hansen som en naturalistisk iklædning af Jean-Jacques Rousseaus tanker om det autentiske og frie menneske, hvor autenticitet og frihed bliver forstået som resultat af en naturlig udvikling uafhængigt af spørgsmål om historie, dannelse og tilværelsesoplysning.

14.30   Pause med kaffe.
15.00  Jens-Peter Noes Olesen (cand.mag. i religionsvidenskab og filosofi. Seminarielektor. Forfatter til boghæftet ”Martin A. Hansen og Skolen”.)

”Skolen og dannelsens forunderlige mulighed”
Det er uoverkommeligt at holde skole. Enhver, der med alvor har givet sig i kast med lærergerningen, ved det af erfaring, men det er ikke alle, der med baggrund i det praktiske kendskab forsøger at artikulere, hvori vanskelighederne består. Martin A. Hansen vidste fra sin mangeårige beskæftigelse med lærerarbejdet god besked med disse forhold, og han gjorde omfattende overvejelser over de problemer, som skolen og læreren er konfronteret med.

Foredraget fremdrager og belyser nogle af de centrale synspunkter, som Martin A. Hansen fremsætter i sine overvejelser angående skole- og lærerarbejde. De fremstår med en karakteristisk etisk forpligtelseskarakter og anviser vejen for et uopgiveligt håb på skolens vegne. For nok vidste han, at det er uoverkommeligt at holde skole, men samtidigt holdt han sig også for øje, at bevidstheden om dette afmægtige forhold kan åbenbare dannelsens forunderlige mulighed. Dette gør enhver eftertid klogt i at lade sig inspirere af.

16.30    Afslutning

Om Martin A. Hansen
Martin A. Hansen (1909-1955) er hovedsagelig kendt som forfatter, der med sine romaner, noveller og essays blev en toneangivende stemme i efterkrigstidens danske litteratur -og kulturdebat. Mindre kendt er hans mangeårig virke som lærer.

Efter i 1930 at være dimitteret som lærer fra Haslev Seminarium, blev Martin A. Hansen ansat under Københavns kommunale Skolevæsen som fast lærervikar ved Frederikssundsvejens Skole 1931 og som kommunelærer ved Blaagaard Seminariums øvelsesskole på Kapelvej 1933. Men for at kunne hellige sig sit forfatterskab fuldt og helt ansøgte Martin A. Hansen om afsked fra kommunens tjeneste, som blev bevilliget 1949.

Det daglige skolearbejde gav Martin A. Hansen anledning til ved flere lejligheder at diskutere skolens praksis og opgave. I den forbindelse gjorde han op med den énstrengede undervisningsform, der udelukkende koncentrerede sig om kundskabsmeddelelse via mekanisk og åndløs indlæring. Skolens opgave er ifølge Martin A. Hansen udover at levere undervisning at være dannende. Fokus må sættes på forholdet mellem undervisning og personlig udvikling, et forhold som i dag er så aktuelt som nogensinde.

Erfaringerne fra skolen og det daglige skolearbejde beskrev Martin A. Hansen i en række artikler og essays, hvoraf en stor del er samlet af Hans Røpke og Ole Wivel i: Martin A. Hansen og skolen (1968). Ligeledes indgår erfaringer fra lærergernin-gen i hans mest kendte roman Løgneren (1950) om læreren og degnen Johannes Vig på Sandø.

———————————————————————————————————

Logo for Folkeuniversitetet

Lillebælt Folkeuniversitet har til formål at planlægge og gennemføre folkeuniversitetsundervisning og dermed udbrede kendskabet til forskningens metoder og resultater i Fredericia og Middelfart. Sekretariatet findes på Fredericia Bibliotek.