Lillebælt Folkeuniversitet

§1

Folkeuniversitetskomitéen i Fredericia/Middelfart har til formål at planlægge og gennemføre folkeuniversitetsundervisning og dermed udbrede kendskabet til forskningens metoder og resultater i henhold til Folkeoplysningsloven kapitel 13.

§2

Folkeuniversitetskomitéen har sit hjemsted i Fredericia og Middelfart kommuner.

Navnet er Lillebælt Folkeuniversitet – Fredericia/Middelfart.

§3

Folkeuniversitetskomitéen ledes af en styrelse på 3 eller flere personer valgt på et offentligt indkaldt møde med mulighed for deltagelse af interesserede borgere, foreninger og institutioner i kommunerne.

Det offentlige møde afholdes i september/oktober i ulige år. Mødet indkaldes ved annoncering i dagspressen og på hjemmesiden senest 3 uger før mødet skal finde sted.

Stk. 2 Styrelsens medlemmer vælges for 2 år. Genvalg kan finde sted. Det bør tilstræbes, at der er en ligelig fordeling af medlemmer på tværs af Bæltet.

§4

Folkeuniversitetskomitéen konstituerer sig med en formand, der har det overordnede ansvar for komitéens aktiviteter.

Stk. 2 Folkeuniversitetskomitéen fastsætter selv sin forretningsorden, herunder bestemmelser om tegningsret.

§5

Styrelsen er over for komitéstyrelsen eller den region, komitéen tilhører, ansvarlig for komitéens aktiviteter og program samt årligt budget og regnskab på en måde, så enheden kan opfylde kravene i Bekendtgørelse om Folkeuniversitetet, kap. 3, §5.

Stk. 2 Regnskabsåret følger kalenderåret, og bestyrelsen godkender og indsender hvert år regnskab til FU-Syd.

§6

Styrelsen træffer hvert andet år for en 2-årig periode beslutning om tilknytning til en region eller til komitéstyrelsen.

§7

Hver af de til FU-Syd tilknyttede komiteer kan opstille én kandidat til FU-Syds styrelse, og hver komité kan ved valg af kandidater afgive 1 stemme. Valget sker på et komitéårsmøde, der arrangeres af styrelsen for FU-Syd.

§8

Folkeuniversitetskomitéen i Fredericia/Middelfart sikrer en fair og transparent databehandling og beder alene om, at deltagerne stiller sine kontaktoplysninger til rådighed for komitéen med henblik på at kunne administrere deltagernes tilmelding og arrangementets gennemførelse.

§9

Disse vedtægter træder i kraft den 1. juli 2020.

Stk. 2 Vedtægterne kan ændres ved almindelig stemmeflertal i komitéens styrelse, men skal godkendes af regionsstyrelsen for den region, komitéen er tilknyttet eller af komitéstyrelsen, hvis komitéen er tilknyttet denne. Lillebælt Folkeuniversitet er tilknyttet Den Syddanske Region. Sekretariatsfunktionen varetages af Fredericia Bibliotek.

________________________________

Folkeoplysningsloven : https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1115