Vedtægter

Lillebælt Folkeuniversitet

§1
Folkeuniversitetskomitéen i Fredericia/Middelfart har til formål at planlægge og gennemføre folkeuniversitetsundervisning og dermed udbrede kendskabet til forskningens metoder og resultater i henhold til Folkeoplysningsloven kapitel 13, § 46

§2
Folkeuniversitetskomitéen har sit hjemsted i Fredericia og Middelfart Kommuner.
Navnet er Lillebælt Folkeuniversitet – Fredericia/Middelfart

§3

Folkeuniversitetskomitéen ledes af en styrelse på 3 eller flere personer valgt på et offentligt indkaldt møde med mulighed for deltagelse af interesserede borgere, foreninger og institutioner i kommunerne.

Det offentlige møde afholdes i september/oktober i ulige år. Mødet indkaldes ved annoncering i dagspressen og på hjemmesiden senest3 uger før mødet skal finde sted.

Stk. 2 Styrelsens medlemmer vælges for 2 år. Genvalg kan finde sted. Det bør tilstræbes, at der er en ligelig fordeling af medlemmer på tværs af Bæltet.

 

§4
Folkeuniversitetskomitéen konstituerer sig med en formand, der har det overordnede ansvar for komitéens aktiviteter.

Stk. 2. Folkeuniversitetskomitéen fastsætter selv sin forretningsorden, herunder bestemmelser om tegningsret.

§5
Styrelsen er over for komitéstyrelsen eller den region, komitéen tilhører, ansvarlig for komitéens aktiviteter og program.

§6
Styrelsen er ansvarlig for komitéens regnskab.

§7
Styrelsen træffer hvert andet år for en 2-årig periode beslutning om tilknytning til en region eller til komitéstyrelsen.

§8
Disse vedtægter træder i kraft den 1. januar 2014.

Stk. 2. Vedtægterne kan ændres ved almindelig stemmeflertal i komitéens styrelse, men skal godkendes af regionsstyrelsen for den region, komitéen er tilknyttet eller af komitéstyrelsen, hvis komitéen er tilknyttet denne. Lillebælt Folkeuniversitet er tilknyttet Den Syddanske Region. Sekretariatsfunktionen varetages af Fredericia Bibliotek

________________________________

Folkeoplysningsloven kapitel 13, §46:

http://www.folkeuniversitetet.dk/default.aspx?pagetype=6&custID=3